Dozvole i odobrenja

Sukladno članku 84. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ('Narodne novine', br. 94/13, 73/17), pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost sakupljanja oporabe, zbrinjavanja odnosno druge obrade otpada.

Za podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom koriste se obrasci propisani Pravilnikom o gospodarenju otpadom ('Narodne novine', br. 117/17):

Registar dozvola za gospodarenje otpadom dostupan je na internetskoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

 

Informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, sukladno čl. 93. Zakona

 

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom

19.07.2018. - FERRO-PREIS d.o.o., Čakovec, na lokaciji u Čakovcu

01.06.2018. - GIRK KALUN d.d., Drniš, na lokaciji u Drnišu

01.06.2018. - GIRK KALUN d.d., Drniš, na lokaciji u Drnišu

25.05.2018. - REMONDIS Medison d.o.o., Draganić, na lokaciji u Jastrebarskom

15.05.2018. - CIAK d.o.o., Donji Stupnik, na lokaciji u Šibeniku

26.04.2018. - BING LAJOS d.o.o., Zagreb, na lokaciji u Zagrebu

23.04.2018. - ABS Sisak d.o.o., Sisak, na lokaciji u Sisku